اسکور “خوب” چیست؟

اگر شما به طور جدی روی ریپیر یا بهبود کردیت خود کار می کنید، احتمالا دقیقا نمی دانید چه چیزی کردیت اسکور “خوب” است. اگر شما در حال کار بر روی بهبود کردیت خود هستید، این کار به داشتن اهدافی در ذهنتان نیز کمک می کند، درست است؟ کردیت اسکور “خوب” استاندارد وجود ندارد واقعیت […]

پیامدهای Cosigner

پیامدهای Cosigner : اگر من پرداخت نکنم چه اتفاقی می افتد؟ Cosigning  وضعیت مجهولی نیست. در حقیقت این تصمیم برای شما به همان اندازه وام گیرنده اصلی اهمیت دارد. اگر در مورد اینکه به یک دوست با یک وام cosigning  کمک کنید یا نه شک دارید، برای درست تصمیم گرفتن، FAQs را بررسی کنید. آیا […]

آیا زندگی در خارج از امریکا کردیت من را تحت تاثیر قرار می دهد؟

شما تصمیم گرفته اید که به خاطر کار، کارهای بشردوستانه یا تحصیل به خارج از امریکا بروید. کردیت شما ممکن است خوب باشد و می خواهید بدانید وقتی از کشور دور هستید، چه اتفاقی برایش می افتد. آیا قبل از رفتن یا در زمان عدم حضور باید اقدامات احتیاطی انجام دهید؟ همه کردیت کارت ها […]

Credit 101

FREE
VIEW